Emulsje asfaltowe zastosowanie

Emulsja asfaltowa – wodna zawiesina drobnych cząsteczek asfaltu, w których dodatkowa zawartość emulgatorów i stabilizatorów zapewnia trwałość otrzymanego układu. Stosowane są w budownictwie do gruntowania podłoży przed położeniem izolacji z papy albo jako samodzielne powłoki izolacji przeciwwilgociowej. Złączenia międzywarstwowe, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni czy remonty cząstkowe to tylko niektóre z zastosowań emulsji asfaltowych w budownictwie drogowym.

Jest to produkt, który odgrywa bardzo ważną rolę w drogownictwie, wpływając na zwiększenie trwałości zmęczeniowej konstrukcji . Zaprezentowano oznaczenie kationowych emulsji asfaltowych w zależności od zamierzo- nego wykorzystania oraz krajowe rodzaje kationowych emulsji asfaltowych wraz z zalecanym zastosowaniem. Słowa kluczowe: asfalt, emulsje asfaltowe , emulgatory, kationowe emulsje .

Kationowe emulsje asfaltowe. Metody wytwarzania, rodzaje i zastosowanie. W artykule przedstawiono metody wytwarzania różnych rodzajów kationowych emulsji asfaltowych.

Zaprezentowano pro- ces rozpadu emulsji występujący na kruszywie, następujący podczas pracy z emulsją, a także technologie, . Podstawowym obszarem zastosowania emulsji asfaltowych są roboty utrzymaniowe, do których zaliczamy naprawy cząstkowe, powierzchniowe utrwalanie i cienkie warstwy na zimno np. Wykonanie remontu powierzchniowego drogi w technologii „slurry seal” czy „mikrodywaników” daje . Technologie z wykorzystaniem emulsji asfaltowych omówiła Agnieszka Kędzierska, Specjalista ds. Technologii Nawierzchni Biura Rozwoju i Technologii LOTOS Asfalt Sp.

Kiedy, Pani zdaniem, emulsje asfaltowe powinny być wykorzystywane na drogach. Jakie korzyści daje ich zastosowanie ? W tablicy przedstawiono podział emulsji ze względu na zawartość lepiszcza. Tablica Podział emulsji ze względu na zawartość lepiszcza.

Emulsje asfaltowe , dzięki swoim właściwościom, znajdują szerego zastosowań w przemyśle drogowym. Wykorzystywane są między innmi do remontów cząstkowych. Zastosowanie technologii „slurry seal do konserwacji nawierzchni i wzmacniania konstrukcji drogi. Klasa emulsji asfaltowej wg PN-EN.

Rozwój transportu samochodowego i związana z tym rozbudowa sieci drogowej wymusiły wprowadzenie w zakres robót drogowych nowych technologii wykorzystujących niższe temperatury. W literaturze występują one pod nazwą „ na zimno”. Głównym ich składnikiem są emulsje asfaltowe , zwłaszcza . W wytwórni emulsji asfaltowych wykorzystaliśmy technologię francuskiej firmy Emulbitume.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i testom, powstał Atomix – młynek trzeciej generacji zapewniający produkcję emulsji o wysokiej jakości, co ma wpływ na jej właściwości i zastosowanie na drodze. Wśród zastosowań kationowych emulsji asfaltowych zwrócono szczególną uwagę na: powierzchniowe utrwalenie nawierzchni, cienkie warstwy utrzymaniowe na zimno, mieszanki mineralno-emulsyjne do budowy dróg, mieszanki mineralno-emulsyjne na zimno do napraw cząstkowych, złączenia międzywarstwowe, . Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie do robót dotyczących oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową poniższych warstw konstrukcyjnych nawierzchni mające na celu uzyskanie wiązań międzywarstwowych: warstwy wiążącej z betonu asfaltowego. Czyli dotyczy oczyszczenia i skropienia emulsją . Asfaltowe emulsje kationowe uŜywane do połączenia warstw konstrukcji nawierzchni powinny spełniać . Jak powszechnie wiadomo, asfalty mogą być wykorzystywa- ne w drogownictwie wyłącznie w postaci płynnej.

Uzyskanie płynnej konsystencji staje się .