Kalkulator wag ocen

Zanim będziesz mógł obliczyć swoją średnią musisz podać nam wagi ocen używane w twojej szkole. Wypisz je po przecinku pamiętając, że ułamki dziesiętne (np. ) zapisuje się za pomocą kropki. Po pierwszym razie kalkulator zapamięta wagi na danym urządzeniu.

Kalkulator oblicza średnią ważoną ocen z podanych przedmiotów. Gdy przy podanych ocenach bądź wagach znajdzie się znak – to będzie on automatycznie niwelowany. Poniższy skrypt ma na celu ułatwienie obliczania średniej ważonej.

Skrypt jest darmowy, nie może być podstawą do . W przypadku, gdy wszystkie wartości mają takie same wagi , jest średnia ważona równa średniej arytmetycznej. Forma sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów. Badanie efektów kształcenia. Kartkówka ze słownictwa. Narzędzie to służy do wyliczania różnego rodzaju średnich – średnia arytmetyczna, harmoniczna, geometryczna, kwadratowa, sześcienna, potęgowa, rozstępu,.

Liczy średnią ważoną i arytmetyczną z zadań. Szybko i łatwo ocenisz dużą ilość kartkówek, sprawdzianów. Przykładowo: waga dla ocen ze sprawdzianów: dla ocen z kartkówek: dla ocen z zadań domowych: 8.

W module Dziennik w tabeli ocen cząstkowych może być na bieżąco wyliczana średnia ocen ucznia, jeśli. W tabeli ocen przedstawionej na rysunku poniżej podano wagi poszczególnych kolumn z wpisami oraz. To jeszcze nie koniec jeśli . W przypadku średniej ważonej wynik zależy zatem od wag poszczególnych ocen. Ten darmowy kalkulator online oblicza średnią ważoną arytmetyczną na podstawie wprowadzonych danych. Aby uzyskać wynik w pierwsze pole tekstowe wpisz dane w kolejne wagi tych danych.

Każdy element koniecznie musi być rozdzielony przecinkiem. W liczbach zawierających części dziesiętne zamiast przecinka . O ostatecznym wyniku studiów informuje ocena na dyplomie , która uzależniona jest od uzyskanej średniej. XX wieku do oceny prawidłowej masy ciała zaczęto stosować tablice zależności wagi od wzrostu, które uwzględniały jednak proporcje i budowę ciała. Wystarczy wpisać masę ciała. Przy wyliczaniu średniej ważonej brana jest pod uwagę ważność (czyli waga) każdej wartości.

Taką średnią posługujemy się w mom. Z treści zadania wiemy, że oceny ze sprawdzianu są dwa razy . W naszej szkole przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych stosujemy średnią ważoną. Czynniki, które opisują znaczenie, jakie chcemy nadać poszczególnym wielkościom nazywamy wagami średniej ważonej. Zauważmy, że gdy wszystkie wagi są równe, średnia ważona jest równa średniej arytmetycznej.

Możliwe scenariusze ocen.

Cena plus „bagaż” punktów. W tym wariancie do ceny oferty (kryterium 1) są dokładane stałe punkty uzyskane przez wykonawcę za spełnienie określonych wymagań. Należy wprowadzić symulowane dane tylko do pola Kryterium oraz Bagaż punktów i wartości wag , pozostałe pola jako.

Ale to nie wszystko czego potrzebujesz do obliczenia średniej ważonej – potrzebujesz jeszcze obliczyć sumę wszystkich wag. W naszym przykładzie nie możemy po prostu zsumować wszystkich wag , ponieważ różni uczniowie mają różną ilość ocen i nie każda waga jest uwzględniania dla każdego ucznia .